Your browser does not support JavaScript!
十一、預防及延緩失能照護計畫 106.10更新

 

 

衛福部規劃,建立以「社區」為基礎之預防及延緩失能照護體系以維持及增進失能長者之健康與生活品質,達到預防失能及延緩失智及成功老化目標。

 

(ㄧ)服務對象:主要服務對象為五大類(衰弱老人、輕度失能、輕度失智、中度失能、中度失智),

                        但符合長照2.0對象皆可接受服務。

 

(二)課程規劃據點提供每週1-2次,每次2小時,為期12週課程。

 

(三)補助標準:長照中心評估符合本計畫之對象,上課課程費用免費。

 

 

瀏覽數